Privacywet en AVG

Voetenpraktijk Bakker is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


INHOUD

 • Privacybeleid

 • Contactgegevens

 • Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

 • Doel verwerking persoonsgegevens

 • Geautomatiseerde verwerking

 • Bewaartermijn persoonsgegevens

 • Delen van persoonsgegevens met derden

 • Cookies of vergelijkbare technieken

 • Gegevens inzien, aanpassen en of verwijderen

 • Beveiliging persoonsgegevens

 • Wanbetaling
   

1 Privacybeleid

Voetenpraktijk Bakker is een bedrijf voor het uitvoeren van pedicure diensten in Groningen en omstreken. Daarbij gebruikt Voetenpraktijk Bakker privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Voetenpraktijk Bakker vindt het belangrijk dat er zorgvuldig omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt door Voetenpraktijk Bakker . Dit betekent onder andere dat ik:

 • Vermeld voor welke doeleinden ik uw persoonsgegevens verwerk.

 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperk tot de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de door mij geleverde diensten.

 • Alleen met uw toestemming uw gegevens verwerk wanneer uw toestemming vereist is.

 • Uw gegevens niet doorverkoop aan derden; tenzij dit benodigd is voor het uitvoeren van mijn diensten of wanneer ik hiertoe wettelijk verplicht ben.

 • U de mogelijkheid geef om op aanvraag uw persoonsgegevens in te laten zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.
   

2 Contactgegevens

Wanneer u nog vragen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u contact met mij opnemen via:

www.voetenpraktijkbakker.nl of bel: 0642598948 Mailen kan ook naar: contact@voetenpraktijkbakker.nl
 

3 Persoonsgegevens die Voetenpraktijk Bakker verwerkt

Voetenpraktijk Bakker verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • Emailadres

 • BSN (in sommige gevallen noodzakelijk voor vergoeding)

 • Uw gezondheid. Voorbeelden zijn: diabeet, reuma, allergieën etc.

 • Het noteren en opnemen van uw voetklachten (digitaal) voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling en verzorging van uw voeten. Maar ook voor eventueel collegiaal overleg of doorverwijzing naar een huisarts of andere (medische) discipline.

 • Het eventueel nemen van foto's van uw voetproblemen. Zo kunnen wij samen zien of er vooruitgang in een behandeling zit. Dit materiaal kan ook gebruikt worden voor een eventueel collegiaal overleg of doorverwijzing naar een andere medische instelling.
   

4 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Voetenpraktijk Bakker verwerkt

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact op met mij via contact@voetenpraktijkbakker.nl
 

5 Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Voetenpraktijk Bakker persoonsgegevens

Voetenpraktijk Bakker verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

 • Om goederen en diensten aan u te kunnen leveren en te factureren

 • Om afspraken in te kunnen plannen in de agenda.

 • Om afspraakbevestigingen en herinneringen te kunnen sturen.

 • Om nieuwsbrieven te kunnen sturen.
   

6 Geautomatiseerde besluitvorming

Voetenpraktijk Bakker  neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Voetenpraktijk Bakker) tussen zit.
 

7 Bewaartermijn persoonsgegevens
Voetenpraktijk Bakker bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 

8 Delen van persoonsgegevens met derden

Voetenpraktijk Bakker verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

9 Cookies of vergelijkbare technieken die Voetenpraktijk Bakker gebruikt

Voetenpraktijk Bakker gebruikt cookies of vergelijkbare technieken.
 

10 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Voetenpraktijk Bakker en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek in kunt dienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: contact@voetenpraktijkbakker.nl

Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek. Voetenpraktijk Bakker wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 

11 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Voetenpraktijk Bakker neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@voetenpraktijkbakker.nl
 

12 Wanbetaling
Indien er een openstaand bedrag bestaat, welke na een betalingsherinnering niet wordt betaald binnen 8 dagen, dan wordt dit doorgestuurd naar instantie welke zorgt dat openstaande kosten verhaalt gaan worden op de niet betalende klant. De kosten die hier extra mee gemoeid zijn, tot het moment dat er betaald is, worden tevens verhaalt op de niet betalende klant. 
 

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 juni 2020.