top of page

Privacy
verklaring en AVG

Voetenpraktijk Bakker is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

INHOUD

 • Privacybeleid

 • Contactgegevens

 • Persoonsgegevens die Voetenpraktijk Bakker verwerkt

 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

 • Doel verwerking persoonsgegevens

 • Bewaartermijn persoonsgegevens

 • Delen van persoonsgegevens met derden

 • Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen

 • Beveiliging persoonsgegevens

 • Aanvullende voorwaarden behandeling
   

1 Privacybeleid

Voetenpraktijk Bakker is een medische pedicurepraktijk welke werkzaam is in Uithuizen. Daarbij gebruikt Voetenpraktijk Bakker privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Voetenpraktijk Bakker vindt het belangrijk dat er zorgvuldig omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt. Dit betekent onder andere dat wij

 • vermelden voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken.

 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de door ons geleverde diensten.

 • alleen met uw toestemming uw gegevens verwerken wanneer uw toestemming vereist is.

 • uw gegevens niet doorverkoop aan derden; tenzij dit benodigd is voor het uitvoeren van mijn diensten of wanneer ik hiertoe wettelijk verplicht ben.

 • u de mogelijkheid geef om op aanvraag uw persoonsgegevens in te laten zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.
   

2 Contactgegevens

Wanneer u nog vragen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u contact met ons opnemen via: contact@voetenpraktijkbakker.nl of 0642598948.

3 Persoonsgegevens die Voetenpraktijk Bakker verwerkt

Voetenpraktijk Bakker verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • BSN (in sommige gevallen noodzakelijk voor vergoeding)

 • Uw gezondheid. Voorbeelden zijn: gezondheid, allergieën, medicijngebruik etc.

 • Het noteren en opnemen van uw voetklachten voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling en verzorging van uw voeten. Maar ook voor eventueel collegiaal overleg of doorverwijzing naar een huisarts of andere (medische) discipline.

 • Het eventueel nemen van foto’s van uw voetproblemen. Zo kunnen wij samen zien of er vooruitgang in een behandeling zit. Dit materiaal kan ook gebruikt worden voor een eventueel collegiaal overleg of doorverwijzing naar een andere medische instelling.
   

4 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Voetenpraktijk Bakker verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact op met ons via contact@voetenpraktijkbakker.nl of 0642598948.
 

5 Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Voetenpraktijk Bakker persoonsgegevens

Voetenpraktijk Bakker verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om contact met u op te nemen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

 • Om goederen en diensten aan u te kunnen leveren en te factureren

 • Om afspraken in te kunnen plannen in de agenda.

 • Om afspraakbevestigingen en herinneringen te kunnen sturen.
   

6 Bewaartermijn persoonsgegevens
Voetenpraktijk Bakker bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, met een maximum van een jaar na de laatste afspraak.
 

7 Delen van persoonsgegevens met derden

Voetenpraktijk Bakker verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de juiste uitvoering van de behandeling of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit wordt uitsluitend in overeenstemming gedaan met u.
 

8 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Voetenpraktijk Bakker en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek in kunt dienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een bestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: contact@voetenpraktijkbakker.nl.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek. Voetenpraktijk Bakker wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 

9 Hoe worden persoonsgegevens beveiligd

Voetenpraktijk Bakker neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@voetenpraktijkbakker.nl
 

10 Aanvullende voorwaarden behandeling
- Voetenpraktijk Bakker heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

- Diefstal wordt gemeld bij de politie.

- Afspraken die later dan 24 uur van te worden worden afgezegd worden voor 50% in rekening gebracht. 

- Komt u niet opdagen tijdens uw afspraak, dan brengen ik100% van de afspraak in rekening. 
- Voetenpraktijkbakker behoudt het recht om een cliëntrelatie te beëindigen, als deze niet naar wens verloopt. 
-Indien u de rekening niet betaalt, dan sturen wij deze door naar Gerechtsdeurwaarders en Incassobureau Winschoten. 

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 01-06-2020.

Let's Work Together

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page